Privacyverklaring

Privacyverklaring bij Jiyuantang en Tuinamassage Amsterdam

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend therapeut,

een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de

Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw

gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk

zijn of die wij, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener

of die u zelf aanlevert.

Wij doen ons mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

– Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

– Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut hebben wij toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij

hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Met partijen die toegang

hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een

verwerkersovereenkomst afgesloten waarin geheimhouding is geregeld. U mag de

gegevens inzien, verbeteren, laten verwijderen en meenemen (dataportabiliteit).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij

een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete

toestemming.

– Voor het bestellen van Chinese kruiden en/of supplementen bij de Natuurapotheek.

– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van uw behandelend therapeut.

– Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– Voor het geanonimiseerd gebruik ten behoeve van opleidingsdoeleinden (tijdens stages

of tijdens bijscholingen).

– Naam, adres, woonplaats en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële

administratie, zodat wij of onze administrateur, een factuur kan opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal de

behandelend therapeut u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige

behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 15 jaar bewaard. De gegevens worden 15 jaar na

de laatste behandeling verwijderd. U heeft het recht deze gegevens in te zien, aan te laten

passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.

Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met persoons- en medische gegevens en wij

komen hier samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de

Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy op uw factuur

Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar

gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

– Uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum en relatie nr bij de zorgverzekeraar

– De datum van de behandeling

– Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Behandeling Acupunctuur’

– De kosten van het consult en/of Chinese kruiden of supplementen